Core5 在越南 3 个最大的地区以及三级市场和区域中心开展业务。 

以下是部分市场列表以及我们认为它们是关键的原因。 

越南北部 

典型地产项目:

  • Core5 Hai Phong 1
  • Core5 Quang Ninh 1 
  • Core5 Hung Yen 1 
  • WiNK Hai Phong  

越南中部 

典型地产项目:

  • Hyatt Regency Danang Resort and Spa.
  • Indochina Riverside Towers Da Nang.
  • Four Seasons the Nam Hai

越南南部 

典型地产项目:

  • Wink Hotel Saigon Centre.
  • Six Senses Con Dao.
  • Wink Can Tho